VA information

Det har cirkulerat en del uppgifter om ändrade förhållande för de boende på Tidö-Lindö när det gäller Mälarenergis ansvar för de individuella pumpstationerna. Tidö-Lindö har samma system som vi har och därför har det spekulerats en del om att samma villkor skulle kunna gälla för oss på Strömskär.

Vi har varit i kontakt med VA-ansvariga på Mälarenergi och fått följande uppgifter:

·         Tidö-Lindö är ett så kallat verksamhetsområde inom Västerås kommun och Mälarenergi har ansvaret för VA-systemet. Ansvaret har tidigare inte omfattat pumpstationerna på enskilda tomter. Genom en dom i Mark och Miljödomstolen kan kommunerna inte friskriva sig detta ansvar efter ny vattentjänstlag från 2007. Mälarenergi kommer därför i fortsättningen ansvara för hela VA-systemet inklusive pumpstationerna på Tidö-Lindö.

·         Strömskär (och de andra Mälaröarna) är inte klassade som ett verksamhetsområde och vi berörs därför inte av de ändrade förhållandena på Tidö-Lindö. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya verksamhetsområden. Det är områden som är planlagda för permanentbostäder eller industriell och kommersiell verksamhet. Hittills har de inte velat utöka verksamhetsområdet att omfatta Mälaröar som i huvudsak har fritidsbebyggelse. Vi får således även i fortsättningen sköta vår egen VA-anläggning

Strömskärs Samfällighetsförening

Styrelsen