Några saker att tänka på………….

……….för oss som har en stuga på Strömskär.

För att få allt att fungera så är allt samordnat i en ekonomisk förening, där du måste vara medlem och till vilken du har skyldighet att betala den avgift, som vi gemensamt kommer övererns om på våra årsmöten.

Vår ekonomiska förening har en styrelse, vissa specifika kommittéer och andra funktionärer för skötsel av föreningens ålägganden. För att du som medlem ska kunna påverka verksamheten bör du närvara vid möten där vi hanterar verksamhetens val och beslut. För att föreningen ska fungera bör du som medlem också delta i uppdrag, arbets-/städdagar, etc. efter bästa förmåga.

Vårt Strömskär har stora och värdefulla allmänningsområden. Dessa områden måste skötas om så att de är tillgängliga för oss alla på ett så attraktivt sätt som möjligt. Till styrelsens hjälp har området delats upp i fem arbetslag, som själva ansvarar för sina närområden. Varje arbetslag leds av en arbetsledare som väljs av arbetslaget.

Arbetsledaren fungerar som sammankallande till aktiviteter (städdagar etc.) samt som kontaktperson mot styrelsen. Det är viktigt att du deltar i aktiviteterna efter bästa förmåga. Kom ihåg att det är lika mycket värt att komma med en kaffekorg som att hantera röjsågen.

Genom bra kommunikation och samarbete, främst med grannarna i din närmaste omgivning, ökar vi allas ansvarskänsla för allt det vackra och värdefulla som vi gemensamt äger och förvaltar genom vår förening. En stärkt samhörighetskänsla gör att åtaganden i styrelse, kommittéer, arbetslag etc. blir en lätt uppgift att ta sig an.

Vi hoppas att du kan ställa upp på principerna ovan och att du efter bästa förmåga verkar i vår förening om en aktiv medlem.

Styrelsen.